Przydatne strony

I N S T Y T U C J E   O G Ó L N O P O L S K I E

 

Państwowa Inspekcja Pracy  http://pip.gov.pl

Urząd Dozoru Technicznego  http://udt.gov.pl

Centralny Instytut Ochrony Pracy  http://ciop.pl

Główny Inspektor Sanitarny  http://gis.gov.pl/

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska  http://gios.gov.pl

Zakład Ubezpieczeń Społecznych  http://zus.pl

Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej  http://straz.gov.pl

Rada Ochrony Pracy  http://rop.sejm.gov.pl/

I N S T Y T U C J E   L O K A L N E

PIP Piła  http://poznan.pip.gov.pl/pl/o-urzedzie/dane-teleadresowe/53172,oddzial-w-pile.html

ZUS Piła  http://zus.pl/default.asp?p=2&id=1866&kod=259

P R A S A   I   W Y D A W N I C T W A   B H P

Promotor BHP  http://promotor.elamed.pl

ATEST  http://atest.com.pl

Przyjaciel przy pracy  http://przyjacielprzypracy.pl/

Praca i zdrowia  http://pracaizdrowie.com.pl

Asystent BHP  http://asystentbhp.pl/