ZAPRASZAMY W NASZE SZEREGI

Wstępując do nas zwiększasz szansę rozwoju własnego warsztatu pracy.
Dokształcamy, doradzamy, rozwijamy!

Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która kumulatywnie spełnia następujące przesłanki:

    1. posiada obywatelstwo polskie lub jest cudzoziemcem mającym miejsce zamieszkania na terytorium
        Rzeczypospolitej Polskiej;
    2. spełnia wymogi kwalifikacyjne dla służby bezpieczeństwa i higieny pracy określone we właściwych przepisach;
    3. posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
    4. nie jest pozbawiona praw publicznych;
    5. daje rękojmię przestrzegania norm współżycia społecznego i Zasad etyki zawodowej.

Członkiem Wspierającym Stowarzyszenie może być osoba prawna lub osoba fizyczna uznająca cele Stowarzyszenia.

Członkiem Honorowym może być osoba która ma szczególne zasługi w rozwoju Stowarzyszenia lub wybitne osiągnięcia w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony pracy oraz człowieka w środowisku pracy. 

JAK SIĘ ZAPISAĆ?
Proszę pobrać z naszej strony DEKLARACJĘ przystąpienia do Oddziału OSPSBHP, wypełnić podając wszystkie wymagane dane i skan deklaracji przesłać na adres e-mail: pila@ospsbhp.pl

Deklarację można również przynieść na najbliższe seminarium, o którym zawsze informujemy na stronie głównej.

Do deklaracji prosimy w miarę możliwości dołączyć kserokopię dowodu opłaty wpisowej i opłaty członkowskiej. Przyspieszy to proces rejestracji członkostwa w Stowarzyszeniu. Wpłacając składkę w tytule przelewu podajemy Imię i Nazwisko osoby oraz okres za który opłacane są składki.

DOKUMENTY DO POBRANIA
Deklaracja przystąpienia do OSPSBHP jako członek zwyczajny
Deklaracja przystąpienia do OSPSBHP jako członek wspierający


Opłaty i składki członkowskie

wpisowe - 25 zł

składka członkowska - 120 zł rocznie (10 zł miesięcznie) 


Nr konta - składki członkowskie

33 1750 0012 0000 0000 3894 8307

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP 
Oddział w Pile


Kontakt do Oddziału